БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋБЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ

При томе је пружање бесплатне правне помоћи треба да се заснива на принципима као што су објективност, непристрасност, благовременост, једнакост приступа грађана за добијање помоћи и обезбеђивање приватности при њеном вршењу.

Учесницима државног система бесплатне правне помоћи су органи извршне власти и подведомственные им институције, органи извршне власти субјеката, државна правно биро, адвокати и нотари